Yiyun Li

Yiyun Li

Yiyun Li (李翊雲) es una escritora chino-estadounidense nacida en 1972.